Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Do The Job
Transportweg 40
9645 KX Veendam
KvK Groningen: 66796776

ARTIKEL 1. AFNEMER/LID

 1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten
  van Do The Job.
 2. Product/dienst: Leefstijl coaching
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, op grond waarvan Do The Job aan afnemer / lid, een of meer producten levert van het ogenblik af, dat afnemer / lid aan Do The Job om een aanbieding vraagt, dan wel dat Do The Job, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Bij conflict met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-dwingendrechtelijke aard prevaleren deze bepalingen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Do The Job en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Deze algemene voorwaarden kunnen door Do The Job worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen bekend zijn gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande overeenkomsten.

ARTIKEL 2. CONDITIE VAN DE AFNEMER/LID

 1. Het lid garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.
 2. Het lid zal geen gebruik maken van alle door Do The Job aangeboden activiteiten en faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden schaadt.

ARTIKEL 3. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Je kunt bij Do The Job alleen via IDEAL of pinnen betalen. De factuur ontvang je digitaal na de behandeling/training en/of na het afsluiten van een pakket.
 2. Na de vervaldatum is het lid in gebreke en heeft de directie het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente wordt berekend over het te betalen bedrag vanaf het moment dat het lid in gebreke is, totdat het bedrag volledig betaald is.
 3. Blijft betaling langer dan 1 maand uit, dan kan de directie de uitvoering van de diensten stilleggen totdat betaald is en kan de betaling aan derden worden uitbesteed aan een incassobureau.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van het lid, zijn de vorderingen van de directie op het lid onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien een klant geen gebruik wil maken van de door hen reeds vooruit betaalde trainingen dan krijgt de klant het hiervoor reeds betaalde bedrag niet terug. Wanneer de geldigheidstermijn die op het factuur staat verstreken is en niet alle vooruitbetaalde consulten zijn afgenomen, krijgt de klant het hiervoor reeds betaalde bedrag niet terug.

ARTIKEL 4. RESERVEREN

 1. Reserveringen/afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een reservering/afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd ongeacht de reden, wordt bij het lid dat de reservering heeft gemaakt uurloon dan wel het overeengekomen bedrag voor de betreffende dienst in rekening gebracht.
 2. Do The Job behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren van een lid dat herhaaldelijk reserveringen van services en/of programma’s annuleert of niet volgens afspraak verschijnt.

ARTIKEL 5. OVERMACHT

 1. Indien Do The Job door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Indien de overmacht twee maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
 3. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Do The Job als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

ARTIKEL 6. VRAGEN EN KLACHTEN

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden door de ondernemer beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten ter zake verliest.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

ARTIKEL 7. GESCHILLEN

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt.
 2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 3. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 5. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 7. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

ARTIKEL 8. SLOTBEPALINGEN

 1. In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij Do The Job.

Wees leider van je gezondheid in plaats van lijder te zijn.